Đọc nhanh Bảng Cân đối kế toán

Đọc nhanh Bảng Cân đối kế toán

  • Admin
  • 01-11-2020
  • 65 view
Đọc nhanh Bảng Cân đối kế toán

Đọc Bảng cân đối kế toán ta có thể nhận định nhanh về quy mô của doanh nghiệp, tính tự chủ về mặt tài chính, cơ cấu sử dụng nguồn vốn,...

  • 01-05-2009 Đọc nhanh Báo cáo kết quả kinh doanh
TIN MỚI

Bảng cân đối kế toán kết cầu làm hai phần chính: Tài Sản và Nguồnvốn.

 

Nguyên tắc Tổng tài sản = Tổng Nguồn vốn.


Chỉ tiêu Tổng tài sản cho biết quy mô của doanh nghiệp, khi chỉ tiêu này giảm cần xem xét đến khả năng giảm quy mô sản xuất kinh doanh.

 

Bên Tài sản chia thành Tài sản ngắn hạn và Tài sảndài hạn, xếp theo thứ tự tính lỏng (khả năng chuyển đổi thành tiền mặt dễ dàng)giảm dần.


Các tài sản cho biết doanh nghiệp đã dùng vốn vào các tài sản gì. Đối với doanh nghiệp sản xuất thông thường thì tài sản dài hạnlớn hơn tài sản ngắn hạn, và ngược lại với các doanh nghiệp thương mại.

 

Bên nguồn vốnchia thành: Vốn chủ sở hữu và Các khoản nợ phải trả.

  Số cuối kỳ Số đầu năm
TÀI SẢN NGẮN HẠN    
     
Tiền và các khoản tương đương tiền    
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn    
Các khoản phải thu ngắn hạn    
Hàng tồn kho    
Tài sản ngắn hạn khác    
     
TÀI SẢN DÀI HẠN    
     
Các khoản phải thu dài hạn    
Tài sản cố định    
Bất động sản đầu tư    
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn    
Lợi thế thương mại    
Tài sản dài hạn khác    
     
TỔNG CỘNG TÀI SẢN    
     
NỢ PHẢI TRẢ    
     
Nợ ngắn hạn    
Nợ dài hạn    
     
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU    
     
Vốn chủ sở hữu    
Nguồn kinh phí và quỹ khác    
     
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN    

 

Các khoản nợ phải trả bao gồm: ngắn hạn và dài hạn,hình thành từ: Vay ngân hàng, phải trả người bán,…

 

Vốn chủ sở hữu gồm các nguồn: Vốn đầu tư ban đầu củachủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, các quỹ,…

 

Mỗi chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán số liệu phản ánh tạihai thời điểm Đầu năm và cuối kỳ. Qua đó ta đánh giá được các tài sản và nguồnvốn biến động tăng hay giảm trong kỳ.

 

Phân tích các hệ số tài chính khi đọc Báo cáo tàichính

 

Hệ số Nợ =  Các khoản nợ phải trả/Tổng nguồn vốn.

 

Hệ số này cho ta biết mức độ tự chủ của doanh nghiệp về nguồnvốn. Trong thời kỳ lãi suất ngân hàng cao, nếu hệ số này cao mà do vay nợ từngân hàng, thì là điều bất lợi cho doanh nghiệp.

 

Khả năng thanh toán ngắn hạn = Tài sảnngắn hạn/ Nợ ngắn hạn.

Khả năng thanh toánnhanh = Tổng tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn

 

Khi kết hợp với Báo cáo kết quả kinh doanh, ta có thể tính toánđược hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp thông qua.

 

Hiệu quả sửdụng tổng nguồn vốn (ROA) = Lợinhuận sau thuế/ Tổng tài sản.

 

Hiệu quả sửdụng vốn chủ sở hữu (ROE) = Lợinhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu.

 

Khi hệ số Nợcao sẽ khuếch đại ROE. So sánh hai chỉ tiêu này với các kỳ trước hoặc so sánhvới các doanh nghiệp cùng ngành, có thể thấy hiệu quả sử dụng vốn của doanhnghiệp tăng hay giảm,…

 

Khi xem xét Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinhdoanh cũng cần phải quan tâm đến Báo cáolưu chuyển tiền tệ.

 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho bạn biết bạn có bao nhiêutiền vào đầu kỳ và còn lại bao nhiêu vào cuối kỳ. Nó mô tả công ty đã thu vàchi bao nhiêu tiền trong một khoảng thời gian cụ thể. Việc sử dụng tiền đượcghi thành số âm, và nguồn tiền được ghi thành số dương.

 

Chỉ tiêu “tiền tồn cuối kỳ” trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằngchỉ tiêu "tiền" trong khoản mục “tiền và tương đương tiền” trên Bảng cân đối kế toán.

 

Thực tế, nhiều doanh nghiệp có kết quả kinh doanh trong kỳlà lãi nhưng luồng tiền thì lại âm.

 

Vì báo cáo lưu chuyển tiền tệ không thực hiện những phéptính như báo cáo thu nhập. Nếu không có giao dịch bằng tiền, thì hoạt động giaodịch đó sẽ không được phản ánh trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

 

Doanh nghiệp có thể ghi nhận doanh thu bán hàng dù rằng phíamua hàng chưa thanh toán tiền, lợi nhuận trong thời kỳ tài chính tăng lệ tươngứng.

 

Tuy nhiên nếu sản phẩm bán ra chưa được thanh toán cho đếnkỳ kế toán tiếp theo, nó sẽ được ghi vào khoản phải thu, làm giảm dòng tiền.

 

Khi luồng tiền âm, có nghĩa là doanh nghiệp phải đi vay mớicó tiền để thực hiện các nghĩa vụ nợ, mua sắm tài sản, đầu tư,…


Tiền tồn cuối kỳ = Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh + Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính + Lưu chuyền tiền thuần từ hoạt động đầu tư + Tiền và tương đương tiền đầu kỳ.


P.T

 

 

thaonp

Trên đây là tất cả những gì có trong Đọc nhanh Bảng Cân đối kế toán mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Đọc nhanh Bảng Cân đối kế toán, hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên asp-nuke.info? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment trên ASP NUKE

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn